Szkicowniki (wystawa zbiorowa)

Tematem prezentowanego projektu jest szkic, jako szybki zapis rzeczywistości, przemyśleń czy odczuć autora. Prace zaprezentowane zostaną w formie surowej - jako szkicowniki, książki, kartki, tekturki czy serwetki - wszystkie materiały, które autor miał akurat pod ręką, aby zapisać chwilowe wrażenia.

Szkic dla artysty jest formą najbardziej osobistą i intymną. Jest zapisem myśli, zanim zmaterializuje się ona w formie dzieła sztuki. Często robiony naprędce, gdzieś na marginesie kartki, wręcz niestaranny, ale przez swój brak dbałości o formę pokazuje charakter artysty.
Szkic ma zazwyczaj tymczasowy charakter, często bezpowrotnie przepada, zostaje odłożony na dno szuflady lub po prostu wyrzucony, aby nigdy nie ujrzeć światła dziennego.
Wystawa szkicowników jest niejako zajrzeniem za artystyczne kulisy, w ulotnym momencie powstawania pierwotnej koncepcji obrazu czy rzeźby.

Do projektu zaprosiliśmy różnych autorów, aby pokazać mnogość stylów i rozwiązań w dziedzinie szkicu - powstałe prace mogą składać się z kilku kresek, zawierać fragmenty tekstu czy być realistycznymi studiami obiektu. To co łączy wszystkie przedstawione prace to ich charakter - niejako pozbawiony nadmiernej analizy, projektowania czy zainteresowania estetycznym efektem - skupiony na analizie problemu wybranego problemu w sposób szybki
i intuicyjny.

Naszym założeniem jest przedstawienie również samego procesu szkicowania, który przez różnych autorów stosowany jest do różnych celów - może być to praca przygotowawcza do projektu czy obrazu, rodzaj pamiętnika czy dziennika lub sposób na odreagowanie codziennych spraw. Nasi autorzy skupiają się w swoich pracach na przedstawieniu sytuacji czy obiektu zgodnie z pierwszym wrażeniem, szybką obserwacją. Jest to próba przedstawienia świata takiego jakim jest lub jakim się wydaje, bez zbędnych ozdobników czy próby jego zmiany.

Tekst: Klaudia Ka, Kuba Janyst

pełny opis: http://www.81stopni.pl/post/183606166148/szkicowniki

Wystawa objęta Patronatem Honorowym Burmistrz Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

Sketchbooks (group exhibition)

The theme of the presented project is a sketch, as a quick record of the reality, thoughts or feelings of the author. The works will be presented in raw form - as sketchbooks, books, cards, cardboard or napkins - all the materials that the author had at hand to save the momentary impression. The sketch for the artist is the most personal and intimate form. It is a record of thoughts, before it materializes in the form of a work of art. Often made hastily, somewhere on the margin of the page, almost careless, but due to its lack of attention to form shows the character of the artist. The sketch is usually of a temporary nature, often forsaken, put aside, or just thrown away to never see the light of day. The sketchbook exhibition is a kind of look behind the artistic scenes, in the fleeting moment of the creation of the original concept of a painting or sculpture. We invited various authors to the project to show a multitude of styles and solutions in the field of sketch - the resulting works can consist of several strokes, contain text fragments or be realistic studies of the object. What connects all the presented works is their character - as if it were deprived of excessive analysis, design or interest in the aesthetic effect - focused on analyzing the problem of a selected problem in a quick way and intuitive. Our assumption is also to present the process of sketching itself, which is used by different authors for various purposes - it can be a preparatory work for a project or image, a kind of diary or journal or a way to recover everyday matters. Our authors focus in their work on presenting the situation or object in accordance with the first impression, quick observation. It is an attempt to present the world as it is or seems to be, without unnecessary ornaments or attempts to change it. Text: Klaudia Ka, Kuba Janyst full description: http://www.81stopni.pl/post/183606166148/szkicowniki The exhibition is under the honorary patronage of the Mayor of Praga Północ District of the Capital City Warsaw

Struktury

Paweł Zakrzewski - Struktury
Wystawa: 8.02 – 8.03.2019
Galeria 81 Stopni
Ul. Kłopotowskiego 38 lok. 5, Warszawa
Czynne: czw-pt 12:00 – 17:00
www.81stopni.pl

W XVII wieku w Holandii Antonie Van Leeuwenhoek udoskonalił konstrukcję mikroskopu, i jako pierwszy człowiek obserwował żywe komórki: plemniki, pierwotniaki, erytrocyty...Od tamtej chwili zmieniło się postrzeganie człowieka, nie jako jednolitego tworu, ale jako tworu złożonego, będącego siedliskiem innych mikroorganizmów.

Paweł Zakrzewski spogląda na mikrobiologię przez pryzmat własnego ciała, a w swoim malarstwie porusza często wątki autobiograficzne, jak np.: w pracy Moje biodro ma się coraz lepiej, związane z doświadczaniem kruchości i niedoskonałości ludzkiego ciała. Artyście od wielu lat towarzyszy fizyczny ból, związany z operacjami i nieustannym procesem rehabilitacji, który stanowi kontekst jego twórczości. Powoduje on, że Zakrzewski intensywniej doświadcza własną cielesność oraz procesy zachodzące wewnątrz organizmu, co bezpośrednio przekłada się na temat i sposób wykonania jego obrazów. Artysta z niemalże dziecięcą ciekawością zagląda w zakamarki ciała, obserwuje system nerwowy i życie na poziomie komórkowym, co odzwierciedla później na płótnie, jak w obrazach Mikro Makro czy Zupa komórkowa, mikrokosmos ludzkiej fizyczności.

Malarstwo Zakrzewskiego przypomina ilustracje z podręcznika do biologii lub zdjęcia mikroskopowe, lecz nie ma w nim takiej precyzji w odwzorowania detalu. Artysta odmalowuje świat komórek w duchu ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Charakterystyczne są tu szerokie, szybkie pociągnięcia pędzlem oraz rozlewana cienką strugą farba, która przypomina połączenia nerwowe. Ta pozorna niedbałość uzmysławia nam kruchość życia i niedoskonałość ciała. W niektórych pracach artysta wykorzystuje plastikowe odpady, najczęściej nakrętki z butelek PET, co z jednej strony jeszcze bardziej podkreśla tymczasowość materii i jej nietrwały (recyklingowy) charakter.. Z drugiej strony zastosowanie tego asamblażu jest nawiązaniem do obecnego zastosowania w medycynie sztucznych materiałów, takich jak implanty, czy będącego jeszcze w fazie badań jak nanoroboty.

Pomimo oczywistych skojarzeń tematu i techniki artysty z ulotnością istnienia, prace Pawła Zakrzewskiego są afirmacją życia. Ekspresja i kolor, którymi się posługuje niemal eksplodują z jego obrazów i każą odbiorcy cieszyć się wspaniałością życia, tej pozornie wątłej struktury komórkowej.


Kuba Janyst

 

Structure

Paweł Zakrzewski - Structures Exhibition: 8/02 - 8/03/2019

 

Gallery 81 Degrees Ul. Kłopotowskiego 38 lok. 5, Warsaw Open: Thurs-Fri 12:00 - 17:00

www.81stopni.pl

--------

 

 

In the 17th century in the Netherlands, Antony Van Leeuwenhoek improved the structure of the microscope, and as the first person observed living cells: sperm, protozoa, erythrocytes ... From then on, the perception of man changed, not as a uniform creation, but as a composite creature that is the seat of other microorganisms . Paweł Zakrzewski looks at microbiology through the prism of his own body, and in his painting he often touches autobiographical motifs, as in: My hip is getting better and better, related to experiencing the fragility and imperfections of the human body. For many years, the artist has been accompanied by physical pain associated with operations and the ongoing process of rehabilitation, which is the context of his work. It causes that Zakrzewski intensively experiences his own corporality and processes occurring inside the body, which directly translates into the subject and manner of making his paintings. The artist, with almost childish curiosity, looks into the corners of the body, observes the nervous system and life at the cellular level, which later reflects on the canvas, as in Mikro Makro or Cellular Soup, a microcosm of human physicality. Zakrzewski's painting resembles illustrations from a biology textbook or microscopic photographs, but there is no precision in it in the reproduction of details. The artist depicts the world of cells in the spirit of abstract expressionism. Characteristic here are wide, quick strokes with a brush and a thin stream of paint that resembles nervous connections. This apparent negligence makes us aware of the fragility of life and the imperfection of the body. In some works, the artist uses plastic waste, most often caps from PET bottles, which on the one hand emphasizes the temporariness of matter and its unstable (recyclable) nature. On the other hand, the use of this assembly is a reference to the current use of artificial materials in medicine, such as implants, or being in the research phase like nanorobots. Despite the obvious associations of the artist's theme and technique with the transience of existence, Paweł Zakrzewski's works are an affirmation of life. Expression and color that he uses almost explode from his paintings and make the recipient enjoy the splendor of life, this seemingly frail cellular structure.

 

Kuba Janyst

MIKRO-makro

W malarstwie interesuje mnie poszerzenie materii o trzeci wymiar fizyczny poprzez zastosowanie asamblażu. W swoich pracach często używam surowców wtórnych, takich jak: nakrętki po butelkach, pianki izolacyjne, pinezki, plastikowe elementy, tekturę, drewniane elementy, a nawet płyty główne wyjęte ze starych komputerów typu PC. Kolorowy mikro-biologiczny świat ma swoją dynamikę i ekspresję, jest antropomorficzny. Mikroorganizmy wchodzą w różne relacje, komunikują ze sobą. Świat widziany pod mikroskopem miesza się ze światem makro-kosmosu wzajemnie przenika się z nim tworząc uniwersum.

MICRO-macro

In painting, I am interested in expanding matter to a third physical dimension through the use of assemblage. In my works I often use recyclable materials, such as: bottle caps, insulating foams, pins, plastic elements, cardboard, wooden elements and even motherboards removed from old PCs. The colorful micro-biological world has its dynamics and expression, it is anthropomorphic. Microorganisms enter into various relationships, communicate with each other. The world seen under a microscope mixes with the world of the macro-outer space intermingling with it creating a universe.

Mikrokosmos

Wystawa prac malarskich i video art
Starogardzkie Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim
Jana Pawła II 3, Galeria A
24.2 - 16.03.2018
-------------------------------------------
Wystawę stanowią ekspresyjne eksperymenty malarskie obrazujące świat mikrofauny, przepełniony drobnymi organizmami: pantofelkami, pierwotniakami, niesporczakami oraz organizmami z pogranicza snu i jawy. Zobaczymy również organiczne struktury komórkowe. W malarstwie interesuje mnie poszerzenie materii o trzeci wymiar fizyczny poprzez zastosowanie asamblażu. W swoich pracach często używam surowców wtórnych takich jak: nakrętki po butelkach, pianki izolacyjne, pinezki, plastikowe elementy, tekturę,
drewniane elementy, a nawet płyty główne wyjęte ze starych komputerów typu PC.
Kolorowy mikro-biologiczny świat ma swoją dynamikę i ekspresję, jest antropomorficzny. Mikroorganizmy wchodzą w różne relacje, komunikują ze sobą. Mikro i makro światy przenikają się.
Wystawę urozmaici również pokaz wybranych prac video powstałych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.


Zapraszam serdecznie

https://www.facebook.com/events/1642148465852065/

Microcosmos

An exhibition of paintings and video art Starogard Cultural Center in Starogard Gdanski Jana Pawła II 3, Galeria A 24.2 - 16/03/2018

-------------------------------------------

 

The exhibition consists of expressive painting experiments depicting the world of microfauna, filled with tiny organisms: slippers, protozoa, infants and organisms from the borderland of sleep and reality. We will also see organic cellular structures. In painting, I am interested in expanding matter to a third physical dimension through the use of assemblage. In my works I often use recyclable materials such as: bottle caps, insulating foams, pins, plastic elements, cardboard, wooden elements and even motherboards removed from old PCs. The colorful micro-biological world has its dynamics and expression, it is anthropomorphic. Microorganisms enter into various relationships, communicate with each other. The micro and macro worlds intermingle. The exhibition will also be accompanied by a screening of selected video works created over the past dozen or so years. I cordially invite you https://www.facebook.com/events/1642148465852065/

Robaki transcendentne

Robaki transcendentne 
to wyobrażony świat mikro-organizmów stanowiący zbiór robako-podobnych bytów zanurzonych w jednolitej czasoprzestrzennej pustce. To raczej mrugnięcie okiem do widza aniżeli poważny stosunek do tematów transcendentnych. W humorystyczny sposób autor obrazuje relacje egzystencji bytów i współistnienia we współczesnym świecie. Organiczne twory wydają się być poza realnym światem i czasem odnoszą się jednak do konkretnych sytuacji z życia codziennego

Teoria Szumu

Jeśli jeszcze ktoś ma wątpliwości, czy Paweł Zakrzewski został opętany obsesją własnej kolorowej głowy, powinien koniecznie wybrać się na wystawę do Centrum Informacji im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Sportretowane głowo-podobne formy uśmiechają się z grymasem, innym razem łypią jednym okiem. To coś więcej niż przenikanie kultur, które już wielokrotnie pojawiało się w pracach artysty, to coś więcej niż wpływy etniczne dalekich tradycji. Paweł Zakrzewski powołał do życia nowy byt - dzięki konsekwentnej metodzie pracy, za pomocą ruchu ręki trzymającej tubę z farbą. 

To istna maestria żywiołów kolorystycznych mniej lub bardziej skontrastowanych ze sobą. Czasem w portrecie rodzinnym, częściej w pojedynkę, jednak zawsze tworzących kolejny przemyślany kształt. Poniewierka plamistych linii z premedytacją oddziela pierwszy plan od przestrzeni za formą opisywaną. 
Na niektórych obrazach prymitywne, uproszczone stwory komunikują się ze sobą na odległość przy pomocy połączeń artystycznie okablowanych myśli. 

Teoria szumu? W naturze jak i muzyce szum wydaje się abstrakcyjnym i jednostajnym ciągiem zwielokrotnienia dźwięku o najkrótszym czasie długości trwania. Tak też w przypadku malarstwa artysty, przewrotnie można uznać, że w głowach sportretowanych szum wiatru, fal czy szum radiowy dźwięcznie i wdzięcznie umyka przez uszy, usta, wykrzywia rysy twarzy. Jest niekontrolowany - jak szaleństwo, jak ból, którego medycyna nie potrafi okiełznać.

Szum w kanale to też zjawisko w teorii komunikacji. Szum utrudnia, a nawet uniemożliwia porozumienie międzyludzkie. Skąd wynikają zakłócenia w procesie komunikacji? Błąd po stronie nadawcy czy odbiorcy? Skutki zakłóceń mogą być katastrofalne. Nie zawsze odbiorca odczytuje komunikat w ten sam sposób, w jaki wyemitował go nadawca. Zakrzewski porusza niezwykle ważny problem, aktualny zawsze, ale nabierający nowego znaczenia w dobie przemian technologicznych i nieskończonej ilości narzędzi służących komunikacji. 

Z prac Zakrzewskiego wybija się pewien chaos. Widzimy myśli, które dosłownie bombardują w przedstawionych głowach. Zobrazowany strach i lęki kojarzą się z wojną. A czym jest wojna, jeśli nie granicznym komunikatem i konfliktem wynikającym ze skrajnego braku porozumienia?

W pracach Zakrzewskiego można znaleźć nawiązania do Polskiej Szkoły Plakatu, “Guernici” Picassa, twórczości Jeana Michela Basquiata czy Paula Klee.

Ania Schwenk Madejska i Paulina Dmitruk 

Krótka teoria chaosu

 

Szum informacyjny, nadmiar, natłok, przesyt bodźców, wrażeń informacji. Szum to chaos. Chaos pojawia się w relacjach międzyludzkich co prowadzi do powierzchowności tych relacji ich przypadkowości. Chaos informacyjny wywołuje chaos synaptyczny i utrudnia wyławianie prawdziwie wartościowych informacji, służy manipulacji społecznej. Prowadzi do chaosu emocjonalnego, poznawczego i wartości. Ale chaos również ćwiczy odbiorcę, wymaga szczególnej uwagi i siły. Przy bliższym spojrzeniu uporządkowane wyodrębnione z chaosu rzeczy również okazują się chaosem. Staje się on wszechogarniający. Pozorny porządek również staje się chaosem. Porządek religii, naszych przekonań, wierzeń, prawd zaciera się w chaosie relatywizmu. Chaos i porządek okazują się tożsame, są tylko złudzeniem pewną kategorią, którą nas nauczono. Uporządkowane wydają się tylko twarde prawa natury, cykle odradzania i śmierci, prawo lepiej przystosowanego do przetrwania. I tu pojawia się Bóg, który nie jest ani chaosem ani porządkiem, a może jednym i drugim. Uniwersum przenikające zarówno świat natury jak i ludzki. 
Chaos czy też szum w moich pracach to ekspresja wyrazu nieograniczoność. Szukanie, wolności twórczej, kreatywności. Sztuka rodzi się z chaosu. Staram się aby moja twórczość zawierała dawkę poczucia humoru. Poczucie humoru nadaje pewien rodzaj dystansu potrzebnego do zrozumienia otaczającego świata

 

Paweł Zakrzewski

więcej na:

 

https://www.facebook.com/events/136469450100301

Wernisaż wystawy 9.6.2016, godz. 20 w Centrum Informacji Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul Czerniakowska 178a w Warszawie

Noise Theory

If someone else has doubts that Paul Zakrzewski was obsessed obsessed with their colorful heads, you should definitely go to an exhibition in the Information Center. Jan Nowak-Jeziorański. Portrayed głowo-like forms are smiling, grimacing, other times łypią one eye. It's more than the penetration of cultures that have repeatedly appeared in the work of the artist, is more than ethnic influences long tradition. Paul Zakrzewski formed a new entity - thanks to consistent method of work, by moving a hand holding a tube of paint. Is a real mastery of the elements of color, more or less contrasting with each other. Sometimes a family portrait, often alone, but always forming another thought-form. Poniewierka spotted a line of deliberately separates the foreground from the space behind the form described. In some paintings primitive, simplistic creatures communicate with each other at a distance using wired connections artistic thought. The theory of noise? In nature, as well as the sound of music seems to be an abstract and monotonous string sound reproduction shortest time duration. So also in the case of the artist's paintings, perversely it can be concluded that in the minds portrayed the wind, waves or radio noise resonant and gracefully escapes through the ears, mouth contorted facial features. It is uncontrollable - as crazy as pain that medicine can not tame. The noise in the channel is also a phenomenon in communication theory. The noise makes it difficult, if not impossible understanding between people. Where disturbances arise in the communication process? Error on the side of the sender or the recipient? Disturbance effects can be devastating. It is not always the recipient reads the message in the same manner in which it issued sender. Zakrzewski addresses a very important, always current, but souped new meaning in the era of technological change and an infinite number of tools of communication. With the work Zakrzewski takes a certain chaos. We see the thoughts that literally bombard presented in their heads. Illustrated the fear and anxiety associated with the war. And what is war if not border communication and conflict resulting from extreme lack of agreement? The work Zakrzewski, you can find references to the Polish School of Poster, "Guernici" Picasso, works of Jean Michel Basquiat or Paul Klee.

Ania Schwenk Madejska i Paulina Dmitruk 

Information noise, excess clutter, a glut of stimuli Experiences Information. Noise chaos. Chaos appears in relationships leads together to make the exterior Those Relations Their randomness. Chaos information causes synaptic chaos and difficult listening for a truly valuable information is manipulated Social. This leads to make the chaos of emotional, cognitive and values. But the chaos also trains the recipient requires special considerations and forces. On closer inspection ordered separate from the chaos of things well turn out to be chaos. It becomes pervasive. The apparent order also becomes chaos. The order of religion, our beliefs, beliefs, truths blurred in the chaos of relativism. Chaos and order turns out to be identical, only the illusion of A category, which we have been taught. Ordered it seems only the hard laws of Nature, cycles of rebirth and death, the law is better adapted to do to survive. And here comes God, which is neither chaos nor order, on the one and the other can. Universe penetrating both the world of nature and human. Chaos or buzzing in my work to expression of expression limitlessness. Finding Freedom, creative, creativity. Art is born out of chaos. We try to make my work contained a dose of humor. A sense of humor gives some kind of distance needed to make understanding the World

Pawel Zakrzewski

 

More on:

https://www.facebook.com/events/136469450100301

Wernisaż wystawy 9.6.2016, godz. 20 w Centrum Informacji Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul Czerniakowska 178a w Warszawie

Przekroje wykroje i inne...

Cross-sections and other...

Transcendent Worms

Transcendent Worms This imaginary world of micro-organisms is a collection of robako-like beings immersed in a uniform space-time void. Rather, it is a wink to the viewer than a serious attitude to the transcendent themes. In a humorous way, the author shows the relationship existence of beings and coexistence in the modern world. Organic creations seem to be out of the real world and sometimes, however, refer to the specific situations of everyday life

Przykroje, wykroje głównie przez głowy, łby, ciała zwierząt. Głowa przedstawiona jako znak, traktowana umownie, odnosząca się zarówno do anatomii ludzkiej psychiki jak i relacji międzyludzkich. Natłok, labirynt, mikro, makrokosmos, chaos versus porzątek to tylko niektóre z wątków jakie strałam się poruszyć w swoich pracach więcej na ich temat napisał mój kolega Patryk Różycki:

 

''Zainteresowanie Pawła – wnętrzem ludzkiej głowicy jest wiadome po samym uśmiechu artysty, swoimi szczero rozpostartymi ustami połyka nas i przecedza przez własne zęby. Nie dziwi nas więc to jak dobrze odbiera nas, lub tez nie dobrze – zmysł takowy niestety na pewno nie ułatwia życia, odczuwanie dobre energii i tej złej, straszna sprawa. Dlatego więc Zakrzu w swoich obrazach pokazuje nam to co czuje, czasem to co zostało mu na zębach lub też między nimi, a czasem bezkompromisowo pokazuje nam to co zdał się odcedzić jego psychologiczny zmysł. Jego prace tworzone z typowym dla autora prac – humorem , na pewno nie pozwalają się ominąć bez słowa, tak bo prawdy się nie lekceważy, a taką właśnie w jego świecie zdajemy się zauważać.Proszę mi wybaczyć moją pewność wypowiedzi, ale czuję się bardzo podobny twórcy, także i mówiąc o nim i o moich myślach osobistych tutaj mówię.Ale wróćmy do obrazów. Pełno w nich koloru, ah… tasuje nim jak Wielki Szu kartami przy najlepszym swoim rozdaniu. Nie ma w tych obrazach tendencji spadkowej, choć ku mej nie uciesze Paweł nie maluje tak jak malować bym chciał by malował, obrazy gdy pojawia się czyste mięso, prawie jak u Bacona to momenty kiedy prawda artysty zdaje się być mięsistą naroślą tuż przy oku, która cholernie utrudnia patrzenie. My- ludzie, brzydzimy się bardzo fizyczności, brzydzimy się nas samych, a i artysta nie chce nas nią zarzucić, chce nam zostawić chociaż trochę czystości, byśmy sami sobą ją sobie zabrudzili.O wiele więcej radości znajdujemy w pełnych kolorach, plamach barwnych i śladów pędzla – portretów – Polaków! Tak, Polaków, bo Zakrzu – Polaków właśnie maluje, jest warszawiakiem, z Grochowa, to zobowiązuje do malowania takich że ludzi. Maluje kiboli, patriotów, dopalacz-manów, i innych, są także ci co na plaży i po za plażą. Choć wg mnie na szczególną uwagę zasługują obrazy na których ja widzę dialog dwóch postaci. Ależ jaki to dialog, szaleńczy, jęzory, linie, wszystko śliskie, wszystko wylizane, dialog lizania, a i my zdajemy się lizać tenże dialog. Tak wg mnie i może wg Pawła wygląda dialog, bo i dialog jest lizaniem, pewnego rodzaju śliskim pieszczeniem swoich małżowin.Podsumowując, prace Pawła Zakrzewskiego to krytyczne ujęcie nas samych, nie mogę kłamać i powiedzieć, że to krzywe zwierciadło, to najprostsze z odbić lustrzanych, to my patrzący na siebie w ujęciu przez bardzo wrażliwego człowieka jakim jest twórca. Oko, każde w inną stronę, tak bo nie chcemy bezpośrednio, oczy tych postaci błądzą jak i oczy nas samych. Zezujemy nasze życie, zezujemy patrząc w kłamstwo, które artysta nam demaskuje, z humorem, lecz i najlepsze żarty czasem kłują nas w bok.Do uśmiechu – przed lustrem!''

 

 

http://bckbialapodlaska.pl/news.php?readmore=651

 

 

 

 

Blanks, blanks mainly by the head, heads, bodies of animals. Head presented as a sign treated conventionally, relating both to the anatomy of the human psyche and relationships. Congestion, maze, micro, macrocosm, chaos versus porzątek are just some of the topics that Strale move its work more on them the words of my colleague Patrick Rozycki:


'' Interest Paul - the interior of the human head is known throughout the artist's smile, his sincerity outstretched mouth swallows us and decanted by the own teeth. It is not surprising therefore that as well receives us, or not too well - sense any, unfortunately it does not help life, feeling good energy and the bad, terrible thing. Therefore Zakrzu in his paintings shows us what he feels, sometimes what was on his teeth or between them and sometimes uncompromisingly shows us what he is drain the psychological sense. His works created from typical user's work - humor, certainly not allow to pass without words, just because the truth is not neglected, and this was his world seem to zauważać.Proszę forgive me my self-expression, but I feel very much like the creator , also speaking about him and my personal thoughts here mówię.Ale back to images.
They are full of color, ah ... they shuffled him as the Great Shu cards at his best hand. There is in these paintings downward trend, although to my not delight Paul does not paint as paint I want to paint, the images when there is pure meat, almost like Bacon are moments when the truth of the artist seems to be fleshy growths just outside the eye, which damn difficult to look. My- people brzydzimy very physicality, brzydzimy to ourselves, and even the artist does not want to accuse us it wants us to leave at least a little purity, we ourselves together zabrudzili.O it a lot more fun we are in full color, spots of color and brush marks - portraits - Poles! Yes, the Poles, because Zakrzu - Poles what he paints is a Varsovian, the Grochow, it undertakes to paint such that people. He paints kiboli, patriots, afterburner-men, and others, they are also listed at the beach and at the beach. Although in my opinion, they deserve special attention on the images which I see a dialogue of two characters. But what is a dialogue, crazy, tongues, lines, everything slippery, all licked, licking dialogue, and we seem to lick the dialogue itself. So according to me, and maybe by Paul looks dialogue, because dialogue is licking some kind of slippery cuddling his małżowin.Podsumowując works by Paul Zakrzewski is a critical approach us, I can not lie and say that it is a distorting mirror, is the simplest of mirroring , we looking at each other in terms of a very sensitive man which is the creator. Eye, each in a different direction, so I do not want to directly, the eyes of these characters are wandering eyes and ourselves. Squints our lives, squints looking at the lie that the artist exposes us, with humor, but the best jokes and sometimes stinging us in bok.Do smile - in front of the mirror! ''

 

http://bckbialapodlaska.pl/news.php?readmore=651

 

 

 

 

GŁOWY

Tematem, który od dawna przewija się w mojej twórczości jest GŁOWA. Głowa jako najważniejszy element ciała człowieka jako początek idei, myśli, świata. Głowa jest tu znakiem graficznym skrótem myślowym metaforą wewnętrznych stanów i relacji międzyludzkich. 
GŁOWA-LABIRYNT -
GŁOWA-KOMPUTER
GŁOWA-CZASZKA
GŁOWA-MÓZG
GŁOWA-TWARZ
GŁOWA-MYŚL
GŁOWA-EMOCJA
GŁOWA-ŁYSINA
GŁOWA -DŹWIĘK
GŁOWA-KOSMOS
BEZ - GŁOWY
ŚCIĘTA-GŁOWA

 

http://www.stalowa52.pl/wernisaze/pawel-zakrzewski-glowy-

 

https://www.facebook.com/events/597630220383172

HEADS

The theme that has long scrolls in my work is HEAD. Head as the most important element of the human body as the beginning of ideas, thoughts, world. Head here is a sign of mental shortcut graphical metaphor of inner states and relationships. HEAD-LABYRINTH -

HEAD-COMPUTER

HEAD-SKULL

HEAD-BRAIN

HEAD-FACE

HEAD-THINK

HEAD-EMOTION

HEAD-Lysine

HEAD -DŹWIĘK

HEAD-SPACE WITHOUT

HEAD Beveled-HEAD

 

 

 

 

http://www.stalowa52.pl/wernisaze/pawel-zakrzewski-glowy- https://www.facebook.com/events/597630220383172